ข่าวและประกาศของเว็บ

Google Classroom 2564/2

โดย Chonlada Choovanichchanon -

TAH1204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
https://classroom.google.com/c/NDM3NzE2MTA1NjAw?cjc=pbu3y3y

TIM4411 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
https://classroom.google.com/c/NDM3NzE3NDIxMTU1?cjc=eyoal7o

Google Classroom 2564/1

โดย Chonlada Choovanichchanon -

รายวิชาTAH1202จิตวิทยาบริการ
https://classroom.google.com/c/MzY2MDg5NzA1Nzkw?cjc=qqs5jpt

รายวิชาTIM3403การสร้างกิจกรรม https://classroom.google.com/c/MzY2MDk1NDgyMzQ5?cjc=mo6yke7

รายวิชาTAH2202พฤติกรรมนักท่องเที่ยว https://classroom.google.com/c/MzY2MDg5NzA1OTM0?cjc=yft7yzp