ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ องค์ประกอบ ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ สมดุลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานที่ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์


มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและความเป็นไทยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเชิงเศรฐกิจในรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากอปรกับเป็นการสร้าความตระหนักการอนุรักษ์และการสิบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นให้นักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิด วิเคราะห์ในการเรียนรู้ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักที่ศึกษามา