ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์ ดร. สุจิตรา ริมดุสิต

      

           สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ               

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Course categoriesSite announcements

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มี 4 แขนง (กลุ่มความสนใจเฉพาะ)

by Suchitra Rimdusit -

1.กลุ่มวิชาธุรกิจนำเที่ยว

2.กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน

3.กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และอีเว้นท์

4.กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา