มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้าน
การสอน 
วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


“ ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”


Site announcements

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน TIH1202 TIH2402 TIH2408 และ TIH4412 เทอม 1/2567

by Suchitra Rimdusit -

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน TIH4406 และ TIH4412 เทอม 2/2566

by Suchitra Rimdusit -

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน TIH2402 และ TIH2408 เทอม 1/2566

by Suchitra Rimdusit -

> คลิก Link เพื่อเข้า Google Classroom ตามกลุ่มเรียน ดังนี้
1. TIH2402 001 1/2566 กรุงเทพ จ. 08.00 - 12.00 น.
2. TIH2408 001 1/2566 กรุงเทพ จ. 13.00 - 17.00 น.
3. TIH2408 002 1/2566 นครปฐม อ. 08.00 - 12.00 น.

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มี 4 แขนง (กลุ่มความสนใจเฉพาะ)

by Suchitra Rimdusit -

1.กลุ่มวิชาธุรกิจนำเที่ยว

2.กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน

3.กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และอีเว้นท์

4.กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา