Never stop learning, because life never stops teaching

ประกันคุณภาพ

อย่าหยุดเรียนรู้...เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอน(บทเรียนชีวิต)


  Available courses

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  by Sasitorn Chetanont -

  การประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

  by Sasitorn Chetanont -

  การประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

  สาขา การเดินทาง (Travel Service)

  แผนก ปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation : TO)

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

  ระดับวุฒิ Certificate IV

  ณ หน่วยประเมินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 29 มิถุนายน 2567


  วันสอบ

  ม แม่โจ้ ดูงานหลักสูตร

  by Sasitorn Chetanont -

  วันที่ 26 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ขอเข้าดูงานหลักสูตร งานนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในมุมนักศึกษา อาจารย์และกระบวนการทำงานทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

  ดูงาน

  แข่งขันทำอาหาร

  by Sasitorn Chetanont -

  นายสรวิชญ์ หงส์จำรัสศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษโดยการสร้างสรรค์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว


  แข่งทำอาหาร

  อบรมการออกแบบ Logo, Poster และ Banner ด้วยโปรแกรมcanva

  by Sasitorn Chetanont -

  อบรมการออกแบบ Logo, Poster และ Banner ด้วยโปรแกรมcanva

  วิทยากร: ผศ.ดร.ขวัญใจ สุขก้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  วันที่ 1 ก.พ.2567


  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  อบรมการออกแบบ Logo, Poster และ Banner ด้วยโปรแกรมcanva

  Older topics...