ข่าวและประกาศของเว็บ

classroom link

classroom link

โดย Rumpapak Luekveerawattana -
Number of replies: 0

https://classroom.google.com/c/NTczOTYzOTYzMTM5?cjc=4x6gvpc วิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ห้องBKK

https://classroom.google.com/c/NTczOTU4MTAxMTA2?cjc=xh3vvtd วิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ห้อง นครปฐม

https://classroom.google.com/c/NTM5OTczMDkxNjM5?cjc=bfyzgqh วิชาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ห้องBKK

https://classroom.google.com/c/NTczOTY3MTk2MjQ4?cjc=qsjwpji วิชาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ห้องนครปฐม