แนวคิด ทฤษฎีทางการเงิน รูปแบบการประกอบการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การนำเครื่องมือทางการเงินในการบริหารด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ปัญหาทางการเงินที่ธุรกิจต้องเผชิญ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หลักการและเหตุผลของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  ขั้นตอนการทำวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการกำหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านธุรกิจ


ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้้องต้น ตัวแปร สุ่มจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ


ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  องค์ประกอบ ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประเภทลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ  สมดุล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานที่ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์


ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่