ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ  องค์ประกอบ ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประเภทลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นการจัดการอย่างมีคุณภาพ  สมดุล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการศึกษาฝึกปฏิบัติเรียนรู้นอกสถานที่ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์


ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่

กระบวนทัศน์ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และคำถามการวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ กรอบเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย จริยธรรมในการดำเนินงานวิจัย เกณฑ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัยการรายงานและนำเสนอผลการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนเอกสารการกำหนดรูปแบบการวิจัย  การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐานประชากรการสร้างแบบสอบถามวิธีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยโดยเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ