ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่

กระบวนทัศน์ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และคำถามการวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ กรอบเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย จริยธรรมในการดำเนินงานวิจัย เกณฑ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัยการรายงานและนำเสนอผลการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนเอกสารการกำหนดรูปแบบการวิจัย  การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐานประชากรการสร้างแบบสอบถามวิธีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยโดยเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ