วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru College)

[url=https://www.i-pic.info/i/AdEe639056][img][/img][/url]

  Available courses

  คำศัพท์ วลีคำศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาอังกฤษ ที่ใช้บรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย หลักการในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน

  Study special vocabulary, terminology and structure of the English language to narrate when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of presenting accurate information on the science of public speaking.


  ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่

  Study the meaning, principles, concepts, patterns and factors of cultural and community tourism. Roles of those involved in development, conservation, awareness, networking and participation management. Learning from case studies and viewing tours.


  หลักการและความเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเข้าใจ ตนเอง ผู้อื่น สังคมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในการกำหนดเป้าหมายของชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคมยุคดลกาภิวัตน์ การนำเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ

  Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying goal and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self development on ethics and morality


  การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ความซายซึ้งและเห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์

  Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and value recognition on artistic beauty.


  ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของสายการบินและท่าอากาศยาน  ลักษณะงานของแผนกต่าง ๆ ของงานบริการภาคพื้นดิน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ภาษา และ คำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานบริการภาคพื้นดิน และ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการเดินทางโดยสายการบิน

  Study the ground service system to serve passengers of airlines and the airport. Characteristics of work in different departments including regulations, language and technical terms used for ground service, and also regulations on traveling by airlines.


  คำศัพท์ วลีศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง ศาสนา ผู้คนและวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย โดยให้มีการจัดกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

  Study vocabulary, phrases and structures of the English language to describe important information about Thailand including geography, history, government, religions people and ways of life, social, culture traditions and Thai wisdom. Group students to do activities together.


  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้คำศัพท์ วลี และโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสำหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่าง ๆ ภาษาในงานการให้ข้อมูล การสนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะนำสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร กำหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม

  Practice the English language skills in listening, speaking, reading and writing by using vocabulary, phrases and structures of English in hospitality industry. Focus on formal language used by service providers at all level of different departments. Can use good language for giving information, reserving rooms, front office, housekeeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, solve sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence in hotel industry.


  คำศัพท์ วลีคำศัพท์เฉพาะทางและโครงสร้างภาษาอังกฤษ ที่ใช้บรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย หลักการในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในศาสตร์ของการพูดในที่ชุมชน

  Study special vocabulary, terminology and structure of the English language to narrate when conducting tours to visit important attractions in Thailand. Study the principles of presenting accurate information on the science of public speaking.


  (ภาษาไทย) แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก

  (ภาษาอังกฤษ) Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation and roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the effects of being a part in global society, the procession of good conscious and attitude towards living together peacefully as world citizen


  (ภาษาไทย) ความเป็นมา ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  รูปแบบการบริการและรายการอาหารนานาชาติที่เป็นที่นิยม โครงสร้างแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานความรู้เรื่องเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะ รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อปฏิบัติ มารยาท จรรยาบรรณในงาน  การจัดการภัตตาคาร การดำเนินงานจัดการครัว คุณค่าทางโภชนาการ

  (ภาษาอังกฤษ) The evolution of Thai and international food, Patterns of service and popular international food menus Food and beverage management including responsibilities of employees Concerning beverage knowledge in using drink equipments and how to mix drinks Know how to set banquet table and different kinds of banquets Have knowledge of hygine and safety of food and beverage service with good manners and ethics in restaurant management, kitchen operation and realize nutritous values


  ปัจจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจำแนกลักษณะทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  Study the factors, theories that influence to behavior of tourists. Can classify the behavior of different types of tourists including cross cultural communication.


  ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคต่าง ๆ มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ เรียนรู้การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้นักท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว                

  Practice the English language skills of listening, speaking, reading, and writing by using vocabulary, phrases and structures of English in tourism business particularly tourism business in different regions of Thailand Have knowledge concerning prominent tourist attractions Study Thai traditions, and culture including being Thai in various aspects Know how to use different kinds of forms in tourism business Practice negotiation and solving problems for tourists Also practice presenting tourism products and services


  ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่

  Study the meaning, principles, concepts, patterns and factors of cultural and community tourism. Roles of those involved in development, conservation, awareness, networking and participation management. Learning from case studies and viewing tours.


  สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำความรู้ในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการ

  Thai society and culture in different periods including traditions, local wisdom and Thai cultural values Apply knowledge getting from Thai wisdom to be used as guidelines to create added value in service industry with Thai culture and wisdom.


  การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้คำศัพท์ วลี และโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษใน อุตสาหกรรมโรงแรม โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสำหรับผู้ให้บริการทุกระดับในแผนกต่าง ๆ ภาษาในงานการให้ข้อมูล การ สนทนาเกี่ยวกับการจองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะนำสถานที่พัก การแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร กำหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม

  Practice the English language skills in listening, speaking, reading and writing by using vocabulary, phrases and structures of English in hospitality industry. Focus on formal language used by service providers at all level of different departments. Can use good language for giving information, reserving rooms, front office, housekeeping, food and beverage including banquets. Can recommend accommodations, solve sudden problems, write documents and schedules, electronic correspondence in hotel industry.

  คำศัพท์ วลี สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง ศาสนา ผู้คนและวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย โดยให้มีการจัดกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน 

  Vocabulary, phrases and structures of the English language to describe important information about Thailand including geography, history, government, religions, people and ways of life, social, cultural traditions and Thai wisdom Group students to do activities together
  Site announcements

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ

  by Phanitthat Pungpakdee -

  🌏 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

  ✴️ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ

  ⚠️ พิเศษ แจกทุนการศึกษา เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนกับศูนย์ฯ ระนองเท่านั้น 

  🏝 กู้เรียน ได้ 100%

  🏖 เทียบโอนการศึกษาได้

  🏞 เรียนจบไว ภายใน 3 ปี

  ⁉️ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ สาขาฯ

  Tourism & Hospitality Suan Sunandha Ranong -  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

  https://www.facebook.com/THssruranong

  #TCAS66 #TCAS #ssru

  สาขาท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง แจกทุนการศึกษาฟรี!

  by Phanitthat Pungpakdee -