อาจารย์ปานฤทัย เห่งพุ่ม

เชิญเข้า Google Classroom อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 🤟 ประจำภาคเรียน 1/2567

📌นักศึกษาโปรดเข้าทันที  เพื่อทราบข้อมูลประกาศของรายวิชา 😉

  • TIH2203 สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กลุ่มเรียน 004/นครปฐม (จันทร์13.00-16.00น.)  Class Code : cncwmft

https://classroom.google.com/c/NjkxMzA1NzY4MzI3?cjc=cncwmft


  • TIH2304 หลักการมัคคุเทศก์

กลุ่มเรียน 001  (อังคาร13.00-17.00น.)  Class Code : e3flxnn

https://classroom.google.com/c/Njk4MjE3NDE2NjQ2?cjc=e3flxnn


  • TIH3309 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

กลุ่มเรียน 001 (พฤ.13.00-17.00น.)    Class Code : bp7vol3

https://classroom.google.com/c/Njk4MjE4MDY3MDUz?cjc=bp7vol3

กลุ่มเรียน 002 (พฤ.8.00-12.00น.)    Class Code : z75bvpn

https://classroom.google.com/c/Njk4MjE4MzAwNDAz?cjc=z75bvpn


    Available courses