SITE NEW

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Ding Talk

15 กันายน 2566


ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Ding Talk
8 กันยายน 2566

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Ding Talk


1 กันยายน 2566

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Ding Talk

25 สิงหาคม 2566


ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Strategic Global Management ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Ding Talk
 
18 สิงหาคม 2566

 วันศุกร์ที่ 22  เมษายน 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

22  เมษายน 2565

       
      วันศุกร์ที่ 15  เมษายน 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้
 15  เมษายน 2565         


             วันศุกร์ที่ 8  เมษายน 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

8  เมษายน 2565


              วันศุกร์ที่ 1  เมษายน 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

1 เมษายน 2565

              วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

25 มีนาคม 2565

       
              วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้
18 มีนาคม 2565

              วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

11 มีนาคม 2565

       
       วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

4 มีนาคม 2565

             วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้
18 กุมภาพันธ์ 2565

              วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน              วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้
ภาพการสอน
    

              วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


              วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอนวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Organization Management โดยโปรแกรม Google meet เพื่อดำเนินตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ภาพการสอน

Site announcements

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี บรรยายการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา Strategic Management โดยโปรแกรม Dink Talk

by Admin User -